พระสารีบุตรอัครมหาสาวกเบื้องขวาประคองอัญชลีต่อพระพุทธองค์

พระสารีบุตรอัครมหาสาวกเบื้องขวาประคองอัญชลีต่อพระพุทธองค์

พระสารีบุตรอัครมหาสาวกเบื้องขวาประคองอัญชลีต่อพระพุทธองค์

พระประธานภายในอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา

{lang: 'th'}
Pin It