สัญลักษณ์อัญชลี

 

ขออนุโมทนากับ Mindtrigger ที่ช่วยออกแบบสัญลักษณ์อัญชลี ขอให้ประสบแต่สิ่งที่หวังไว้ด้วยธรรม และเจริญยิ่งในธรรมของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ สาธุ

 

{lang: 'th'}
Pin It